මුද්‍රණය
584views

2017 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන්

සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා ග්‍රාම සංවර්ධන වැඩසටහන

මේ යටතේ සමෘද්ධි අඩුආදායම්ලාභී සහනාධාර හිමි ප්‍රතිලාභින් සදහා පහත සදහන් ව්‍යාපෘති යටතේ ප්‍රතිපාදන ලබාදෙනු ඇත. ඵමගින් ඔවුන්ගේ ජීවන මට්ටම උසස් කරමින් තවදුරටත් සහනාධාර ලබන මට්ටමෙන් ඔවුන් ඉවත් කිරීම මේ යටතේ සිදු කරනු ලබයි.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය කෘෂි කර්මාන්ත ධීවර හා
සත්ත්ව පාලන
පුහුණු ඵකතුව
තිඹිරිගස්යාය 74,500.00 300,000.00 75,000.00 200,000.00 649,500.00
කොළඹ 86,625.00 500,000.00 150,000.00 400,000.00 1,136,625.00
දෙහිවල 68,560.00 200,000.00 68,565.00 150,000.00 487,125.00
මොරටුව 100,000.00 600,000.00 163,950.00 500,000.00 1,363,950.00
රත්මලාන 22,175.00 200,000.00 50,000.00 150,000.00 422,175.00
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර 100,000.00 300,000.00 49,500.00 200,000.00 649,500.00
කොලොන්නාව 200,000.00 700,000.00 293,850.00 300,000.00 1,493,850.00
හෝමාගම 500,000.00 1,100,000.00 430,475.00 600,000.00 2,630,475.00
කැස්බෑව 500,000.00 1,000,000.00 370,675.00 500,000.00 2,370,675.00
පාදුක්ක 400,000.00 500,000.00 200,000.00 393,850.00 1,493,850.00
මහරගම 131,475.00 500,000.00 200,000.00 500,000.00 1,331,475.00
කඩුවෙල 400,000.00 800,000.00 200,000.00 451,075.00 1,851,075.00
සීතාවක 508,300.00 900,000.00 200,000.00 600,000.00 2,208,300.00
ඵකතුව 18,088,575.00

සමෘද්ධි අලෙවි සංවර්ධන වැඩසටහන

මේ යටතේද සමෘද්ධි අඩුආදායම්ලාභී සහනාධාර හිමි ප්‍රතිලාභින් සදහා පහත සදහන් ව්‍යාපෘති යටතේ ප්‍රතිපාදන ලබාදෙනු ඇත. ඵමගින් ඔවුන්ගේ ජීවන මට්ටම උසස් කරමින් තවදුරටත් සහනාධාර ලබන මට්ටමෙන් ඔවුන් ඉවත් කිරීම මේ යටතේ සිදු කරනු ලබයි.

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය අලෙවි ප්‍රවර්ධනයට අදාල
යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය
පුහුණු වැඩසටහන් මුළු ඵකතුව
තිඹිරිගස්යාය 200,000.00 100,000.00 300,000.00
කොළඹ 200,000.00 100,000.00 300,000.00
දෙහිවල 200,000.00 100,000.00 300,000.00
මොරටුව 200,000.00 100,000.00 300,000.00
රත්මලාන 200,000.00 100,000.00 300,000.00
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර 200,000.00 100,000.00 300,000.00
කොලොන්නාව 200,000.00 100,000.00 300,000.00
හෝමාගම 200,000.00 100,000.00 300,000.00
කැස්බෑව 200,000.00 100,000.00 300,000.00
පාදුක්ක 200,000.00 100,000.00 300,000.00
මහරගම 200,000.00 100,000.00 300,000.00
කඩුවෙල 200,000.00 100,000.00 300,000.00
සීතාවක 200,000.00 100,000.00 300,000.00
ඵකතුව 2,600,000.00 1,300,000.00 3,900,000.00

සමෘද්ධි ආදර්ශ ගම්මාන වැඩසටහන

මේ යටතේ දිස්ත්‍රික්කයේ තෝරාගත් ගම්මාන දෙකෙහි පහත සදහන් ව්‍යාපෘති ඔස්සේ ප්‍රතිලාභීන් සවිබල ගැන්වීම සිදුකරනු ලබයි. මෙය දිස්ත්‍රික්කයේ ආදර්ශ ගම්මානයක් ලෙස ජාතික මට්ටමින් ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක වේ.

අනු
අංකය 
ප්‍රා.ලේ.
කොට්ඨාශය
ගම්මානයේ නම නිෂ්පාදන වර්ගය  මැෂින් ඉදිකිරීම්
සංඛ්‍යාව මුදල සංඛ්‍යාව මුදල
1 මහරගම 529 පොල්වත්ත ඇදුම් මැසීම    41 1,753,000.00 32 4,125,000.00
528/ඵ් දඹහේන          
532/සී වත්තේ ගෙදර          
496/බී කොට්ටාව නගරය          
ඵකතුව 41 1,753,000.00 32 4,125,000.00
2 කඩුවෙල 469/ රනාල සුදුවිල ගම්මානය මැටි කර්මාන්තය 82 1,122,750.00 37 1,850,000.00
මල් පෝච්චි 17 850,000.00 15 750,000.00
පෙදරේරු කර්මාන්තය 28 281,000.00    
ඇදුම් මැසීම 29 805,000.00    
වඩු කර්මාන්තය 4 255,000.00    
ආහාර අලෙවිය 12 198,000.00    
වාහන අළුත් වැඩියාව 2 35,000.00    
කෘෂිකාර්මික කටයුතු 2 20,000.00    
කර්මාන්ත 9 308,000.00 10 500,000.00
ඵකතුව    185 3,874,750.00 62 3,100,000.00

ප්‍රජා මූල සංවර්ධන වැඩසටහන

මේ යටතේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ විවිධ සුළු පරිමාණයේ ව්‍යාපාර කටයුතු කරන සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභින් අඩුආදායම්ලාභීන් ප්‍රජාමූල සංවිධන ලෙස ඵ්කරාශී කරමින් තමන්ගේ ව්‍යාපාර කටයුතු ඇතුළු ප්‍රජා කටයුතු තමන්ම සිදු කරමින් තමන්ගේ ආදායම් මටිටමත් ග්‍රාමීය මටිටමේ සංවර්ධනයත් වැඩිදියුණු මෙහි අරමුණ වේ.

සමෘද්ධි ප්‍රජාමූල සංවිධාන හා ප්‍රාදේශීය සංවිධානවල පළමු මහසභා රැස්වීම පැවැත්වීමේ ප්‍රගතිය
අනු අංකය ප්‍රා.ලේ.
කොට්ඨාශය
ප්‍රාදේශීය සංවිධානය පිහිටවූ දිනය සමෘද්ධි ප්‍රජාමූල බැංකුවේ (කලාපය) නම පැවති සමෘද්ධි සමිති සංඛ්‍යාව පැරණි සාමාජික සංඛ්‍යාව පිහිටුවන ලද සමෘද්ධි ප්‍රජාමූල සංවිධාන සංඛ්‍යාව සාමාජික සංඛ්‍යාව පිහිටුවීමට නොහැකි වූ සමෘද්ධි ප්‍රජාමූල සංවිධාන සංඛ්‍යාව
1 රත්මලාන 2017.4.05 රත්මලාන 13 1725 13 1715 නැත
2 හෝමාගම 2017.4.6 මීගොඩ 50 6020 50 6034  
  හෝමාගම 15 4017 15 4066  
  පිටිපන 16 4176 16 4207  
  මත්තෙගොඩ 34 3872 34 3882  
  පොල්ගස්ඕවිට 28 4511 28 4536  
3 තිඹිරිගස්යාය 2017.03.31 ද/කොළඹ 19 961 19 969  
2017.03.31 බොරැල්ල 21 1060 22 1209  
  ප්‍රාදේශීය සංවිධානය     1 26  
4 දෙහිවල   දෙහිවල 13 4300 8 2640  
5 පාදුක්ක 2017.03.15 ලියන්වල 2 65 2 85  
2017.03.23 ලියන්වල 1 70 1 85  
2017.03.06 ලියන්වල 2 80 2 100  
  ලියන්වල 2 78 2 82  
  ලියන්වල 2 66 2 78  
  ලියන්වල 1 59 1 80  
  ලියන්වල 1 63 1 76  
  ලියන්වල 1 55 1 75  
2017.03.29 ලියන්වල 1 40 1 51  
2017.04.02 ලියන්වල 2 55 2 65  
6 කොළඹ 2017.04.07 උතුරු කොළඹ 87 2890 35 2738 නැත
  මැද කොළඹ 01 103 2376 43 2438 නැත
  මැද කොළඹ 02 17 1496 17 1296 නැත
7 කැස්බෑව 2017.04.07 බොරලැස්ගමුව 25 2264 25 2287  
  බෝකුන්දර 22 4706 22 4710  
  පිළියන්දල 26 2628 21 2257  
  කැස්බෑව 24 3939 24 3988  
  මඩපාත 561 5722 33 5722  
8 මොරටුව 2017.04.06 මොරටුව/උතුර 24 1450 14 918  
  මොරටුව/දකුණ 56 2752 28 3000  
  මොරටුව/දකුණ 18 3236 14 3350  
9 සීතාවක 217.04.24 කොස්ගම 17 4217 17 4496  
217.04.24 අවිස්සාවේල්ල 17 1008 17 1154  
217.04.24 කළුඅග්ගල 31 3442 31 3779  
217.04.24 වැලිකන්න 15 788 16 703  
217.04.24 හංවැල්ල 32 1650 18 1900  
10 කොලොන්නාව 2017.4.05 මුල්ලේරියාව 19 4657 19 4648  
  ගොතටුව 18 3139 18 3151  
  කොටුවිල 42 5013 11 5084  
  කොලොන්නාව 44 4844 17 4868  
11 කඩුවෙල 2017.04.07 බෝමිරිය 44 2189 37 1920 නැත
  මාලබේ 23 1522 19 1128 නැත
  අතුරුගිරිය 42 1433 28 920 නැත
  බත්තරමුල්ල 15 1080 15 785 නැත
12 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර 2017.05.17 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර උතුර 22 3335 16 531  
2017.05.17 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර දකුණ 17 2779 8 207  
13 මහරගම 2017.05.23 මහරගම නගර 15 3151 16 678 නැත
  මහරගම කොට්ටාව 26 5140 19 721 නැත
  කොට්ටාව 31 3433 14 452 නැත
ඵකතුව 568 117552 833 99890  

බැංකු වැඩසටහන

බැංකුවල ප්‍රමිතිය අනුව ශ්‍රේණිගත කිරීම 2017 වසරේදී සිදුවිය.

ක්ෂේත්‍ර අනුව මුළු ලකුණු
දිස්ත්‍රික්කය : කොළඹ
අනු අංකය බැංකුව ලකුණු ලකුණු එකතුව ශ්‍රේණිගත කිරිම
තැන්පත් ණය ලාභදායීත්වය අවදානම් කළමණාකරණය බැංකු පරිශ්‍රය
අවදානම් කළමණාකරණය බොල් ණය ආපසු අය කර ගැනීම් ලකුණු එකතුව
1 මීගොඩ 21 18.5 13.00 13.5 3 16.5 12 81.00 A
2 පාදුක්ක 24 13 9.00 15 3 18 13 77.00 A
3 මඩපාත 24.75 18.5 11.00 9.5 0.5 10 9 73.25 B
4 කොස්ගම 21.25 13.5 9.00 14 0.5 14.5 14.5 72.75 B
5 බෝකුන්දර 18.5 19 7.50 7 2.5 9.5 14 68.50 B
6 බොරලැස්ගමුව 20.5 16.5 9.00 8 2 10 11.5 67.50 B
7 පොල්ගස්ඕවිට 18 16.5 7.00 10 2 12 13 66.50 B
8 පිටිපන 20 12 8.00 12 1.5 13.5 11 64.50 C
9 කැස්බෑව 16 12 7.50 13.5 2 15.5 13 64.00 C
10 අවිස්සාවේල්ල 18.5 14.5 7.00 7.5 3 10.5 13 63.50 C
11 බෝමිරිය 19.75 8.5 7.00 14.5 1.5 16 11 62.25 C
12 ලියන්වල 18.5 9 5.00 14 1.5 15.5 14 62.00 C
13 අතුරුගිරිය 17.75 9.5 6.00 12.5 3 15.5 13 61.75 C
14 මුල්ලේරියාව 22.25 9.5 5.00 12 1 13 12 61.75 C
15 වැලිකන්න 12 12 7.00 13 3 16 14 61.00 C
16 මත්තෙගොඩ 17.5 12 8.00 10 2 12 11 60.50 C
17 කළුඅග්ගල 18.75 9 5.00 12.5 1 13.5 13 59.25 C
18 පිටුම්පෙ 16.5 9 4.00 14 2.5 16.5 13 59.00 C
19 තුමමෝදර 14.5 8 5.00 13.5 2.5 16 13 56.50 C
20 හෝමාගම 18.25 7.5 7.50 10.5 1 11.5 11 55.75 C
21 දෙහිවල 13.75 6.5 5.00 12.5 2.5 15 13 53.25 C
22 මහරගම නගර 18.5 12.5 5.00 8 2 10 7 53.00 C
23 මහරගම උතුර 18.75 12 8.00 6 1 7 6.5 52.25 C
24 හංවැල්ල 14.75 15 8.00 6 1.5 7.5 7 52.25 C
25 මාලබේ 16.75 14 4.50 2 2.5 4.5 8 47.75 D
26 බත්තරමුල්ල 20 7.5 3.00 2.5 0.5 3 13 46.50 D
27 ද/කොළඹ 14.25   12.00 11 0.5 11.5 8.5 46.25 D
28 මොරටුව මධ්‍යම 9.25 5.5 5.00 9 2 11 11.5 42.25 D
29 ගොතටුව 19 6.5 3.00 1 0.5 1.5 11.5 41.50 D
30 බොරැල්ල 18   8.50 3 1 4 10.5 41.00 D
31 කොට්ටාව 13.5 8.5 5.50 4 2 6 7 40.50 D
32 මොරටුව උතුර 12.5 7 6.00 -0.5 2.5 2 12 39.50 D
33 ජ´පුරකෝට්ටේ/උ 12.75 9 5.00 0 2 2 10 38.75 D
34 පිළියන්දල 18 8.5 8.00 -7 0.5 -6.5 10.5 38.50 D
35 රත්මලාන 14.75 5 6.00 -2.5 2 -0.5 11.5 36.75 D
36 කොටුවිල 14.75 10 6.00 -6 0.5 -5.5 11 36.25 D
37 කොලොන්නාව 13.75 6 3.00 -5 3 -2 10 30.75 D
38 මැද කොළඹ 01 12 7.5 6.00 0 0.5 0.5 2 28.00 D
39 ජ´පුරකෝට්ටේ/ද 8.5 6.5 6.00 0 0 0 1 22.00 D
40 මොරටුව දකුණ 10.25 4.5 5.00 -8 0.5 -7.5 6 18.25 D
41 මැද කොළඹ 02 8.25 6.5 0.00 0 0 0 2 16.75 D
42 උ/කොළඹ 0 0 0.00 0 0 0 2 2.00 D

සමාජ සංවර්ධන වැඩසටහන

ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශය දිරිය පියස වැඩසටහන මත් නිවාරණ/සතුටු පවුල් උපදේශන ජාත්‍යන්තර දින ළමා සමාජ ප්‍රති.සං හරිත උයන   මුළු ප්‍රතිපාදන මුළු වියදම
ලබාදුන් මුදල ලබාදුන් මුදල ලබාදුන් මුදල ලබාදුන් මුදල ලබාදුන් මුදල ලබාදුන් මුදල වියදම ලබාදුන් මුදල වියදම
කොළඹ 45,000.00 24,000.00 18,000.00 20,000.00     107,000.00  
දෙහිවල 120,000.00 45,000.00 24,000.00 18,000.00 20,000.00     227,000.00  
රත්මලාන 60,000.00 45,000.00 24,000.00 18,000.00 20,000.00     167,000.00  
මොරටුව 120,000.00 45,000.00 24,000.00 18,000.00 20,000.00     227,000.00  
මහරගම 240,000.00 45,000.00 24,000.00 18,000.00 20,000.00     347,000.00  
කැස්බෑව 120,000.00 45,000.00 24,000.00 18,000.00 20,000.00     227,000.00  
හෝමාගම 120,000.00 45,000.00 24,000.00 18,000.00 20,000.00     227,000.00  
පාදුක්ක 120,000.00 45,000.00 24,000.00 18,000.00 20,000.00     227,000.00  
සීතාවක 120,000.00 45,000.00 24,000.00 18,000.00 20,000.00     227,000.00  
කඩුවෙල 180,000.00 45,000.00 24,000.00 18,000.00 20,000.00     287,000.00  
ශ්‍රී ජපුර 120,000.00 45,000.00 24,000.00 18,000.00 20,000.00     227,000.00  
කොලොන්නාව 120,000.00 45,000.00 24,000.00 18,000.00 20,000.00     227,000.00  
තිඹිරිගස්යා 120,000.00 45,000.00 24,000.00 18,000.00 20,000.00     227,000.00  
දි.ලේ.කා             1,156,000.00 115,600.00  
ඵකතුව 1,560,000.00 585,000.00 312,000.00 234,000.00 260,000.00   1,156,000.00 3,066,600.00  

හරිත උයන වැඩසටහන

මේ යටතේ සියළුම ප්‍රාෙද්ශීය ලේකම් කොට්ඨාශ වල තෝරාගත් ප්‍රෙද්ශයක වන වගා ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදු කෙරේ. මේ යටතේ දුර්ලභ පැලෑටි හා පලතුරු පැල වගා කිරීම සිදු කරනු ලබයි.

සමෘද්ධි හරිත උයන විශේෂ වැඩසටහන 2017
දිස්ත්‍රික්කය - කොළඹ
අනු අංකය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය හා ග්‍රාම නිළධාරී වසම හරිත උයන ආරම්භ කරන ස්ථානයේ නම හා ලිපිනය ඉඩමේ ප්‍රමාණය කුමන වර්ගයේ හරිත උයනක්ද යන වග සිටුවන ලබන පැල වර්ගය හා ප්‍රමාණය ඇස්තමේන්තු මුදල (රු) වෙන් කල මුදල (රු) ඇස්තමේන්තු මුදල ක්‍රියාත්මක වන දිනය
1 සීතාවක 429/ඒ, හිගුරල, හිගුරල දෙහිගහලන්ද අක්කර 02 වන පැල තේක්ක, මහෝගනී, කුඹුක්, කොහොඹ, මී පැල 80000.00 60000.00 60000.00 ජුලි 12
2 හෝමාගම හෝමාගම/485, මාවත්ගම, මාවත්ගම කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය අක්කර 01 ඔසු පැල හා වන පැල කළුවර, නා, කුඹුක්, කොහොඹ 60000.00 60000.00 60000.00 ජුලි 24
3 කොලොන්නාව 513/ඩී, මදින්නාගොඩ, ශ්‍රී සුරම්‍යාරාම විහාරය, මාදින්නාගොඩ අක්කර 02 වන පැල තේක්ක, මහෝගනී, කොස්, දෙල් 60000.00 60000.00 60000.00 ජුලි 11
510/බී, කුරුණියාවත්ත, ඇල දෙපස අක්කර 01 වන පැල උණ ගස් හා වැටකෙයියා පැල 100 බැගින් 60000.00
4 මහරගම මිරිහාන උතුර, පිටවේල්ල දෙපස පර්. 25 වන වගා පැල වන වගා පැල 60000.00 60000.00 60000.00 ජුලි 07
5 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර බන්ඩාරනායකපුර ශාක්‍යරාජ විහාරස්ථානය පර්. 40 වන වගා පැල තේක්ක, මහෝගනී, කොස්, කුඹුක් 60000.00 60000.00 60000.00 ජුලි 03
6 පාදුක්ක 464/සී, හොරකදවල බායිගෙවත්ත, කොටුන්න, දොල රක්ෂිතය අක්කර 2 ජල පෝෂක ප්‍රෙද්ශයක් වශයෙන් වන වගා කර සංරක්ෂණය කිරීම කුඹුක් පැල - 28, මී පැල - 26, ඉගිනි පැල – 26 60000.00 60000.00 60000.00 ජුලි 03
455/ඒ, මාහිංගල, ශ්‍රී සාංඝිකාරාම විහාරස්ථානය, මාහිංගල අක්කර 1/2 දැවමය වටිනාකමකින් යුතු ශාඛ උයනක් නා - 35, මැහෝගනි - 06, තේක්ක – 6, මිල්ල - 06, නැදුන් - 6, උණ පැල - 5, ලුනුමිදෙල්ල පැල 60000.00
7 රත්මලාන වෙඩි කන්ද වසම, වෙරල තීරය පර්. 60 පොල් වගා කිරීම පොල් පැල - 25 65000.00 60000.00 60000.00 දිනය දැනුම් දී නැත
8 තිඹිරිගස්යාය දකුනු කොළඹ සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය, කිරිමන්ඩල මාවත, නාරාහේන්පිට පර්. 60ක් පමණ පාසැල් භුමිය තුල ප්‍ර යෝජනයට ගත හැකි දීර්ඝකාලීන පලතුරු ශාක අඹ, ඇඹරැල්ලා, රඹුටන්, දොඩම්, මැංගුස්, කිලෝ පේර 60000.00 60000.00 60000.00 ජුලි 10
9 කඩුවෙල 497/සී, වික්‍රමසිංහපුර, චිත්ත විවේකාශ්‍රමය පර්.20 පොදු භුමි ආශ්‍රිත ඔසු උයන්/රුක් ගොමු නෙල්ලි, කෝන්, වෙළං, බලුදම්, වරැව්, සේරු, දඹ, මොර ,පලු ඉර, රඹුටන්, විල්ලුද, උගුරැස්ස, මැංගුස්, ඇඹුල් කාබරංකා, ඇඹිලිය (වැල්) 60000.00 60000.00 60000.00 ජුලි 11