පුවත් සහ සිදුවීම්

இலங்கையின் எழுபத்தியொராவது சுதந்திர தின நிகழ்வானது மன்னார் மாவட்ட செயலர் சி.ஏ.மோகன்றாஸ் அவர்களின் தலமையில் இன்று(4)காலை யில் நடைபெற்றது  

அனர்த்த நிவாரண சேவைகள் நிலையத்தினால் மன்னார் மாவட்டத்துக்கென மூன்று தண்ணீர் பௌசர்கள் வழங்கிவைக்கப்பட்டிருந்தது. அவற்றை மன்னார் மாவட்ட செயலாளர் சி. எஸ் மோகன்றாஸ் அவர்கள் மடு நானாட்டான் மற்றும் முசலி பிரதேச செயலாளர்களின் ஊடாக வழங்கிவைத்தார்.      

නම තනතුර දුරකථන අංකය ෆැක්ස්
සුනිල් කන්නංගර මහතා දිස්ත්‍රික් ලේකම් +94 112 369 139 +94 112 369 142
කේ.සී. නිරෝෂන් මහතා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් +94 112 369 136 +94 112 369 135
එම්.එම්.කේ. දිල්රුක්ෂි වල්පොල මහත්මිය අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් +94 112 369 869  
පී.පී. ලොකුගලප්පත්ති මහත්මිය ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී +94 112 369 143  
කේ.ජී.එච්. සේනක පී සිල්වා මහතා අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) +94 112 369 154 +94 112 369 147
  අධ්‍යක්ෂ (කෘෂිකර්ම) +94 112 369 255 +94 112 369 311
ඩබ්ලිව්.ඒ. ශ්‍රියාලතා පෙරේරා මහත්මිය පරිපාලන නිලධාරී +94 112 369 138  
ඩී.කේ.ජී.ආර්.ඩී. ජයසේන මහත්මිය ගණකාධිකාරී +94 112 369 152  
ලලිතා එම්. ගමගේ මහත්මිය ඉංජිනේරු +94 112 369 146  
ඒ.ජී.එස්. අශෝක කුමාර මහතා සහකාර සමෘද්ධි කොමසාරිස් +94 112 369 161 +94 112 369 165
  ජ්‍යේෂ්ඨ සංඛ්‍යාලේඛනඥ +94 112 369 161  
බන්දුල හේරත් මහතා සහකාර පුපුරන ද්‍රව්‍ය පාලක +94 112 369 158  
  මාධ්‍ය නිලධාරී    
  අංශ භාර නිලධාරී  (මිණුම් ඒකක හා ප්‍රමිති සේවා අංශය) +94 112 391 079  
සුනිල් රණසිංහ මහතා දිස්ත්‍රික් තරුණ සේවා නිලධාරී +94 112 422 811  
  දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථාන නිලධාරී +94 112 434 028